Regional miljöövervakning i landskapsrutor - småbiotoper, gräsmarker och våtmarker

Arbete pågår med att ta fram en ny webbplats för Remiil för att uppdatera information och bättre möta kraven på tillgänglighet.

Den regionala miljöövervakningen av småbiotoper, gräsmarker och våtmarker i landskapsrutor är ett samarbete mellan länsstyrelser och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Övervakningen startade 2009 och går under förkortningen Remiil - Regional miljöövervakning i landskapsrutor. Tidigare arbetsnamn "Lillnils".  

Syftet är att undersöka hur det ser ut i livsmiljöer som är viktiga för vilda växter och djur och hur de utvecklas över tiden. För att ta reda på det, inventerar vi landskapet i flygbilder och i fält. I fält registrerar vi även växtarter.

Inventeringar i befintliga landskapsrutor

Inventeringarna gör vi inom samma landskapsrutor som används av bland annat NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige), Jordbruksverkets uppföljning av ängs- och betesmarker samt Svensk fågeltaxering. Detta ger möjligheter till samanalyser av resultat från de olika miljöövervakningsprogrammen.

De yttre gränserna för landskapsrutorna är 5x5 km. NILS inventerar för närvarande inom en 1x1 km-ruta och fågeltaxeringen görs längs 2x2 km-rutter. Storleken på rutorna för den regionala miljöövervakningen är från och med 2015 3x3 km för alla tre inventeringarna. Vi kommer också att lägga till fler landskapsrutor för vissa undersökningar. Syftet med det är att få ett större stickprov av provytor som också har en större spridning över landskapet.  

Arbetet bedriver vi inom de gemensamma delprogrammen:

  • Småbiotoper i åkerlandskapet
  • Gräsmarkernas gröna infrastruktur 
  • Vegetation och ingrepp i våtmarker

Delprogrammen samordnas för länsstyrelserna av Länsstyrelsen i Örebro län och för SLU av Institutionen för ekologi i Ultuna.

Webbplatsen 

Projektwebbplatsen vänder sig framför allt till länsstyrelser, centrala myndigheter och universitet som arbetar med miljöövervakning, miljömålsuppföljning och forskning. Vi välkomnar även kommuner, intresseorganisationer och den naturintresserade allmänheten att följa arbetet.  

 

 Logga in på samarbetsytan

Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220

 Ett samarbete mellan länsstyrelser och Sveriges lantbruksuniversitet

Länsstyrelserna logga      SLU logga