Genomförda projekt

Rapporter från våra genomförda och avslutade projekt inom småbiotoper.
Åkerholme, foto: T Börjesson

2015

Jordbruksfåglar och småbiotoper – en pilotstudie

I en storskalig pilotstudie har sammanlagt 100 fågelrutter inom Svensk fågeltaxering, så kallade standardrutter, jämförts med detaljerade uppgifter om viktiga habitatkaraktärer från den regionala miljöövervakningen av småbiotoper. I rapporten finns resultaten från studien som bland annat visar att det är flera småbiotopsvariabler som hjälper till att förklara de olika arternas förekomst.

Jordbruksfåglar och småbiotoper – en pilotstudie. Lindström, Å., Caplat, P., Wittwer, T., Smith, H.G. 2015. Lunds universitet

2012

Utveckling av flygbildstolkningsmetodik och indikator för åkermarkens arrondering

Resultat från projektet som SLU arbetat med på uppdrag från Länsstyrelsen i Örebro är: 

  • En anpassad metodik för avgränsning av åkermarker i flygbilder från olika tider som underlag för att uppskatta förändringar.
  • En utvärdering av skillnader mellan åkermarksgränser i Jordbruksverkets Blockdatabas och de som har karterats i stereo med IR-flygbilder med slutsatsen att Blockdatabasen måste göras mer användbar för att denna typ av sammanställningar ska kunna göras.
  • Möjligheter för presentation av resultat för en ny miljömålsindikator som kan följa utvecklingen för åkermarkens arrondering som baseras på åkermarkens kantlängd och areal.
  • Kostnadsuppskattningar för både bakåtdatering i äldre flygbilder och fortlöpande uppföljning av förändring framåt i tiden.

Tack vare utvecklingsmedel för regional miljöövervakning har vi även kunnat genomföra ett pilottest med flygbildstolkning i bilder från 1950/60 tal och 2000/10 tal, som visar på statistiskt säkerställda resultat för kantindex (meter åkerkant per hektar åker) i ett stickprov bestående av 20 NILS-rutor. Testområde var de län som ingick i den regionala miljöövervakningen av småbiotoper 2009-2014.

Utveckling av flygbildsmetodik och indikator för åkermarkens arrondering. Glimskär, A., Lindblad, A., Pettersson, A., Kindström, M., Sandring, S. 2013. SLU

2011

Datahantering för LillNILS småbiotoper

Syftet med projektet var att vidareutveckla datahanteringen för den regionala övervakningen av småbiotoper och samordna den med datahantering och analyser för övrig verksamhet knuten till NILS stickprov. I projektet togs rutiner tagits fram för automatiska felkontroller och införande av data i en användarvänlig geodatabas med möjlighet att knyta småbiotopsdata till andra geografiska data i NILS databaser.

PM: Datahantering för LillNILS småbiotoper. Andersson, P., Glimskär, A. och Pettersson, A. 2012.  

2010

Analys- och indikatorutveckling för småbiotoper i LillNILS

I projektet tog SLU fram förslag till tre indikatorer. Indikatorerna kompletterar varandra då de beskriver olika aspekter på åkerlandskapets variation. Uppdelningen har också gjorts så att var och en har tyngdpunkten på en viss detaljnivå och typ av metod.

A. Åkermarkens arrondering
Grundindikator: Mängd åkerkanter per hektar åkermark Metod: Flygbildstolkning

B. Landskapselementens mängd och skötsel
Grundindikator: Mängd linjära landskapselement som inte är helt igenväxta
Metod: Översiktlig fältinventering

C. Åkerlandskapets biologiskt värdefulla strukturer
Grundindikator: Mängd bärande träd och buskar
Metod: Detaljerad fältinventering

PM: Analys- och indikatorutveckling för småbiotoper i LillNILS.  Bilaga Glimskär, A. 2011.

Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220