Småbiotoper i åkerlandskapet

För att veta om vi når uppsatta miljömål för ett variationsrikt odlingslandskap med småbiotoper behöver vi ta reda på hur antalet småbiotoper och kvalitéer för biologisk mångfald i småbiotoperna utvecklas över tiden. Vi vill också veta hur småbiotoperna ligger i landskapet och om det finns spridningsmöjligheter för växt- och djurarter.
Fyra bilder på småbiotoper

Vilka deltar i den regionala småbiotopsövervakningen?

Mellan 2009 och 2014 var vi åtta länsstyrelser som deltog i det gemensamma delprogrammet för regional småbiotopsövervakning. Från och med 2015 har ytterligare tre länsstyrelser tillkommit (Kalmar, Halland och Västra Götaland). Stickprovet är anpassat för att det ska vara möjligt att göra regionala utvärderingar baserat på data från en grupp av län.

Vilka småbiotoper är det vi övervakar?

De småbiotoper som vi karterar och följer är:

  • Åkerholmar
  • Småvatten/märgelgravar 
  • Diken 
  • Vegetationsremsor
  • Markvägar/brukningsvägar
  • Blommande och bärande träd och buskar
  • Stensubstrat/stenmurar/gropvallar 
  • Artrika ängsfragment 
  • Allérader och alléträd 
  • Skyddsvärda träd

Blommande äng
Foto: Anders Glimskär

Hur går övervakningen till?

Övervakningen av småbiotoper görs inom 3x3 km stora landskapsrutor. Stickprovet av landskapsrutor baseras på ett grundutlägg med helt jämn fördelning i alla regioner i Sverige. Antalet landskapsrutor som inventeras i de olika länen baseras på arealen åkermark. 

Först avgränsas åkermarken i landskapsrutorna genom flygbildstolkning och därefter gör vi en totalkartering av småbiotoperna längs åkerkanter och i åkermarken. För varje typ av småbiotop noterar inventerarna läge, solexponering, igenväxning, trädarter, med mera.

Resultat från småbiotopsövervakningen

I ett omfattande projekt under 2014-2015 har SLU sammanställt, bearbetat och analyserat data från den första programperioden 2009-2014. 

Resultat från regional miljöövervakning av småbiotoper, gräsmarker och myrar 2009–2014 (pdf)

Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220

 Deltagande länsstyrelser

Sverigekarta med deltagande län markerade 

Halland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.