Genomförda projekt

Rapporter från våra genomförda och avslutade projekt inom våtmarker.
Körspår på myr. Foto: Ulf Sandström

2015

Utvärdering av ny metodik för flygbildstolkning av våtmarker 2015

Baserat på erfarenheterna från det första året av programperioden 2015-2020, har SLU utvärderat den reviderade metodiken med mer detaljerad flygbildstolkning av våtmarker. I uppdraget till SLU har ingått att utvärdera avgränsning och underindelning av våtmarker, kartering av ingrepp, hydromorfologisk våtmarkstyp, träd- och buskskikt samt flygbildstolkning av cirkelytor.

Utvärdering av ny metodik för flygbildstolkning av våtmarker 2015. Kindström, M., Glimskär, A. 2016. SLU 

2014-2015

Metodik för regional miljöövervakning av gräsmarker och våtmarker 2015-2020

I tidigare utvecklingsprojekt som SLU och länsstyrelserna arbetat med tillsammans, har vi beskrivit behov och testat möjligheter att revidera innehållet i den regionala miljöövervakningen av våtmarker. För att få den reviderade metodiken operativ från och med 2015, har vi arbetat med att förbereda den nya programperioden 2015-2020 i projektform under 2014 och början av 2015. I rapporten beskrivs de slutliga avvägningarna, variablerna och arbetssättet som används för våtmarksövervakning från och med år 2015.

Metodik för regional miljöövervakning av gräsmarker och våtmarker 2015-2020. Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. 2016. Länsstyrelsen i Örebro län

2013

Uppföljning av vegetation och direkta ingrepp i myrar – utvärdering av regional miljöövervakning 2009-2013 samt förslag till indikatorer

Rapporten innehåller en utvärdering av den regionala miljöövervakningen av myrar i Mälardalen från 2009-2013. Utvärderingen har, tillsammans med ett storskaligt metodtest av flygbildstolkning av direkta ingrepp i myrar, lett fram till tre förslag på miljömålsindikatorer:

  • Längd linjära ingrepp
  • Area påverkad myr
  • Storlek hos förändring orsakad av ingrepp

Uppföljning av vegetation och direkta ingrepp i myrar - utvärdering av regional miljöövervakning 2009-2013 samt förslag till indikatorer. Glimskär, A., Kindström, M., Rygne, H. 2014. Länsstyrelsen i Örebro län

2011

Metodik för övervakning av myrexploatering i LillNILS

Rapporten redovisar förslag till kartering av ingrepp i myrar samt hydrotopografisk myrtyp som komplement till provyteinventering av myrar.

PM: Metodik för övervakning av myrexploatering i LillNILS. Glimskär, A. och Sandring, S. 2011. SLU

Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220