Gemensamt delprogram 2015-2020

Under nästa programperiod kommer det gemensamma delprogrammet för våtmarker att övergå till detaljerad flygbildsinventering, som komplement till provyteinventeringen. Därmed kan man kombinera datakällorna och belysa fler typer av förändringar. Samtliga typer av våtmarker kommer att ingå från och med 2015.
Myrlandskap

Nuvarande upplägg

I det program som löper 2009-2014 görs en detaljerad provyteinventering för att beskriva gradvisa förändringar hos vegetationen och vanliga fält- och bottenskiktsarter i myrar. Avgränsningen av vilka myrar som ska ingå har gjorts med hjälp av fastighetskartans sankmarksskikt samt kartering i flygbilder. Provytemetodiken fungerar som en förtätning till NILS nationella stickprov. Genom pilotstudier i utvecklingsprojekt har vi även karterat ingrepp/exploatering i myrar via flygbildsinventering, se genomförda projekt.

Utveckling av våtmarksövervakningen

Sedan 2010 har vi arbetat med att ta fram flygbildsbaserade metoder för att följa exploateringspåverkan i myrar. Eftersom sådan påverkan kan vara lokal, är den svår att följa i detalj från enbart fältprovytor. Slutsatsen hittills är att flygbildsinventering är ett bra komplement, som även kan öka möjligheten att tolka resultaten från fält. Ett upplägg som innefattar en noggrannare flygbildsinventering skulle även komplettera den nationella satellitbaserade övervakningen på ett ännu bättre sätt än i dag. Det är även möjligt att tolka äldre flygbilder och redan nu få en trend för utvecklingen av exploatering, något som vi arbetar med i ett utvecklingsprojekt under 2013.  

En viktig målsättning med ett tillägg av mer detaljerad flygbildsinventering är att även kunna följa lokala förändringar och fler typer av påverkan. Något som länsstyrelserna som deltar efterfrågar, är till exempel att följa utvecklingen av träd- och busktäckning i myrarna med hjälp av flygbilder.

För att göra det möjligt med både flygbildsinventering och fältinventering, har vi nu kommit fram till ett upplägg som innebär flygbildsinventering vartannat inventeringsvarv och fältinventering vartannat inventeringsvarv. Det innebär att vi får ett omdrev på tio år istället för fem år. Länsstyrelserna har också efterfrågat övervakning av samtliga våtmarkstyper, något som kommer att bli möjligt med det nya upplägget.

Nytt program för 2015-2020

 Beskrivning av det nya programmet för våtmarksövervakning. (Pdf) öppnas i nytt fönster  

Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220