Uppföljning av vegetation och ingrepp i myrar

I ett utvecklingsprojekt har vi utvärderat den regionala miljöövervakningen av myrar från 2009 till 2013. Med hjälp av utvärderingen och ett storskaligt metodtest har vi också tagit fram tre förslag till miljömålsindikatorer för ”direkta ingrepp i myrar”.
Körspår på myr. Foto: Ulf Sandström

Tre förslag på miljömålsindikatorer

Under 2013 arbetade vi med utvärdering av den regionala miljöövervakningen av myrar i Mälardalslänen från 2009-2013. Utvärderingen har tillsammans med ett storskaligt metodtest av flygbildstolkning av direkta ingrepp i myrar, lett fram till tre förslag på miljömålsindikatorer: '

  1. Längd linjära ingrepp
  2. Area påverkad myr
  3. Storlek hos förändring orsakad av ingrepp

Regional och nationell övervakning av våtmarker kan komplettera varandra

I projektet har vi även gjort jämförelser med andra inventeringar i myr som visar att den regionala miljöövervakningen på ett bra sätt kan komplettera den nationella satellitbaserade heltäckande övervakningen med mer detaljerade stickprovsbaserade data. De indikatorer som vi föreslår skulle också komplettera de sedan tidigare föreslagna indikatorerna för ”Area öppen myr”, som baseras på RIS-data, och ”Förändrad myr”, som baseras på den satellitbaserade övervakningens data.  

Nationell satellitbaserad övervakning av myrar

Uppföljning viktig som underlag för styrmedel

Med stöd av resultaten från detta projekt, kommer den regionala miljöövervakningen av våtmarker från och med 2015 även innefatta en noggrann flygbildsinventering.

Läs mer på sidan om Våtmarker 2015-2020

För de län i Syd- och Mellansverige som deltar i det regionala programmet, kommer det finnas stora möjligheter att använda de indikatorer som vi föreslår i projektet. För norrlandslänen med stor areal myr, finns möjligheter att använda samma indikatorer baserat på nationella data från RIS och NILS.  Resultaten från metodtestet visar bland annat på en drygt 50-procentig ökning av linjära ingrepp mellan 1980-tal och 2010-tal i de karterade myrarna! Det understryker vikten av denna typ av uppföljning som underlag för styrmedel för att direkta ingrepp och diffus påverkan i våtmarkerna ska ske i minsta möjliga utsträckning.