Vegetation och ingrepp i våtmarker

För att kunna se om vi når uppsatta miljömål för våtmarker behöver vi veta hur arealer av olika våtmarkstyper och kvalitéer för biologisk mångfald utvecklas över tiden. Vi vill också veta i hur hög grad våtmarkerna utsätts och påverkas av olika typer av ingrepp.
Flygbild över Knuthöjdsmossen

Vilka deltar i den regionala våtmarksövervakningen?

De länsstyrelser som medverkar i delprogrammet för den regionala våtmarksövervakningen 2015-2020 är desamma som varit med sedan starten 2009 (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län). Stickprovet är anpassat för att det ska vara möjligt att göra regionala utvärderingar baserat på data från en grupp av län.

Vilka våtmarker är det vi övervakar?

Under den förra programperioden 2009-2014 ingick endast våtmarker med torvbildande vegetation och/eller annan torvmark med mer än 30 cm torvdjup. Från och med 2015 ingår även andra icke-torvbildande våtmarker – inte minst för att fånga upp de mer eller mindre fuktiga-blöta gräsmarksmiljöer som finns i landskapet, främst runt stränder. I och med att dessa nu ingår så blir det inte någon ”lucka” mellan våtmarks- och gräsmarksövervakningen.

Hur går övervakningen till?

Övervakningen av våtmarker görs inom 3x3 km stora landskapsrutor. Stickprovet av landskapsrutor baseras på ett grundutlägg med helt jämn fördelning i alla regioner i Sverige. Från och med 2015 inför vi en noggrannare flygbildstolkning än tidigare. Den kan ge information om utbredning av våtmarkstyper, träd- och busktäckning samt olika typer av ingrepp i våtmarkerna.

Körskador på myr
Körskador i myrmark, foto: Mats Grimfoot

Genom att även tolka äldre flygbilder kommer vi att kunna visa på utvecklingen från 1980-talet och fram till idag. Under den förra programperioden 2009-2014, gjorde vi detaljerade provyteinventeringar för att beskriva gradvisa förändringar hos vegetationen och vanliga fält- och bottenskiktsarter i myrar. Dessa inventeringar planerar vi ska återkomma under den programperiod som startar 2021, denna gång med ett utlägg kompletterat med även andra våtmarkstyper utöver myrar.

Läs mer om metodik för regional miljöövervakning av våtmarker

Resultat från våtmarksövervakningen

I ett omfattande projekt under 2014-2015 har SLU sammanställt, bearbetat och analyserat data från den första programperioden 2009-2014.

Resultat från regional miljöövervakning av småbiotoper, gräsmarker och myrar 2009–2014

Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220

 Deltagande länsstyrelser

Sverigekarta med deltagande län markerade

Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro.