Genomförda projekt

Rapporter från våra genomförda och avslutade projekt inom gräsmarker.
Flygfoto av landskap. Foto: Roger Lundberg

2014-2015

Metodik för regional miljöövervakning av gräsmarker och våtmarker 2015-2020

I tidigare utvecklingsprojekt som SLU och länsstyrelserna arbetat med tillsammans, har vi beskrivit behov och testat möjligheter att revidera innehållet i den regionala miljöövervakningen av gräsmarker. För att få den reviderade metodiken operativ från och med 2015, har vi arbetat med att förbereda den nya programperioden 2015-2020 i projektform under 2014 och början av 2015. I rapporten beskrivs de slutliga avvägningarna, variablerna och arbetssättet för den flygbildstolkning och fältdatainsamling som används från och med år 2015.

Metodik för regional miljöövervakning av gräsmarker och våtmarker 2015-2020. Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. 2016. Länsstyrelsen i Örebro län   

2013

Miljöövervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur

I projektet arbetade vi med att ta fram förslag och metodik för övervakning av fler gräsmarkstyper än de som ingick från 2009, t.ex. vägslänter, åkerkanter, ledningsgator, gårdsmiljöer, strandängar och gräsklädda hyggen. Även dessa gräsmarker kan vara viktiga livsmiljöer för många arter samt bidra till konnektiviteten mellan värdekärnor.

Miljöövervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur - ett utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning. Glimskär, A., Gunnarsson, U., Kindström, M., Rygne, H. 2014. Länsstyrelsen i Örebro  

2012

Utveckling av inventeringsmetodik för övervakning av gräsmarker i norra Sverige – rapport 2012

I projektet identifierade SLU, tillsammans med länsstyrelserna, olika typer av gräsmarker som är typiska i norra Sverige samt gjorde arealskattningar för dessa. Syftet var att utveckla en övervakningsmetodik för gräsmarker i norra Sverige som till delar byggde vidare på den gräsmarksövervakning som redan användes för länen i Syd- och- Mellansverige.

Utveckling av inventeringsmetodik för övervakning av gräsmarker i norra Sverige – rapport 2012. Åkerholm, M och Glimskär, A. 2013. SLU

2011

Gräsmarkernas gröna infrastruktur i jordbrukslandskapet

Projektet visade på möjligheten att utvidga den regionala miljöövervakningen av gräsmarker till alla gräsbärande miljöer i landskapet. Presentation av förslag till urval av gräsamarker samt metodik.

PM: Gräsmarkernas gröna infrastruktur i jordbrukslandskapet. Glimskär, A., Kindström, M. och Skånes, H. 2012