Gemensamt delprogram 2015-2020

Inför nästa programperiod kommer det gemensamma delprogrammet för övervakning av gräsmarker att utvidgas med fler gräsmarkstyper. Vi diskuterar också samarbete med Trafikverket och Svenska kraftnät om övervakning av infrastrukturens biotoper.
Tre sammansatta bilder, kossor, människa och landsväg

Nuvarande upplägg

Redan i det program som löper 2009-2014 har vi valt att följa utvecklingen för många olika typer av gräsmarker i jordbrukslandskapet. Då kan vi jämföra marker som är med i ängs- och betesmarksinventeringen med dem som inte är med, och vi kan jämföra marker som har miljöersättning med dem som inte har det.

Utveckling av gräsmarksövervakningen

Sedan 2011 har vi arbetat med att avgränsa ännu fler gräsmarkstyper som borde vara med i övervakningen, till exempel vägslänter, ledningsgator, åker- och dikeskanter, gårdsmiljöer, extensivt skötta parkmiljöer etc. Vi har även identifierat gräsmarker som är speciella i norra Sverige och som är intressanta att följa, till exempel älvängar och fäbodmiljöer.

Målsättningen med en utvidgad gräsmarksövervakning är att kunna följa gräsmarkerna med ett landskapsperspektiv som gör att vi kan få svar på ännu fler frågor.

Nytt program för 2015-2020

Beskrivning av det nya programmet för gräsmarksövervakning. (Pdf) öppnas i nytt fönster 

Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220