Gräsmarker i odlingslandskapet

För att veta om vi når uppsatta miljömål om biologisk mångfald i och utanför odlingslandskapet, behöver vi tar reda på hur arealer och kvalitéer för gräsmarker utvecklas över tiden. Vi vill också veta hur gräsmarkerna ligger i landskapet och om det finns spridningsmöjligheter för växt- och djurarter.
Kossor på betesmark

Vilka deltar i den regionala gräsmarksövervakningen?

Mellan år 2009 och 2014 var vi sex länsstyrelser som deltog i det gemensamma delprogrammet för regional miljöövervakning av gräsmarker i odlingslandskapet. Från och med 2015 deltar så många som 18 länsstyrelser. Stickprovet är anpassat för att det ska vara möjligt att göra regionala utvärderingar baserat på data från en grupp av län.

Vilka gräsmarker är det vi övervakar?

Redan från starten 2009 valde vi att, förutom de allra finaste ängs- och betesmarkerna, även inkludera andra gräsmarker i jordbrukslandskapet. Sedan 2011 har vi arbetet med att ta fram förslag till hur man ska kunna utvidga övervakningen till att omfatta ännu fler gräsmarkstyper. Dessa marker kan vara viktiga som livsmiljöer för många arter och för att binda samman landskapets värdekärnor. Från och med 2015 ingår följande gräsmarkstyper i länsstyrelsernas övervakning:

  1. Brukad åkermark (Avgränsas i flygbildstolkningen. Endast kontrollbesök i fält.)
  2. Åkermark och tidigare åkermark som är obrukad eller har permanent bete/slåtter
  3. Betesmark/äng
  4. Strandäng och våtäng
  5. Åkerkanter
  6. Jordbruksområde (gårds- och åkermarksnära anlagd mark)
  7. Extensivt skött gräsklädd mark (t.ex. större åkerholmar, ruderatmark)

För övervakning av gräsmarker i ledningsgator och vägkanter ansvarar Svenska kraftnät respektive Trafikverket.

Läs mer om metodik för övervakning av gräsmarker i ledningsgator

Läs mer om metodik för övervakning av vägkanter

Hur går övervakningen till?

Övervakningen av gräsmarker görs inom 3x3 km stora landskapsrutor. Stickprovet av landskapsrutor baseras på ett grundutlägg med helt jämn fördelning i alla regioner i Sverige. För programperioden 2015-2020 har länsstyrelserna valt olika ambitionsnivåer för gräsmarksövervakningen. Detaljerad flygbildstolkning utgör den gemensamma grunden. Utöver det finns olika ambitionsnivåer för fältinventering av provytor inom de gräsmarksytor som avgränsats i flygbildtolkningen. Fokus för fältinventeringen är artinnehåll. Exempel på vad som registreras är arter i fält- och bottenskiktet samt arter av träd och buskar med täcknings- och höjdklasser.  

Läs mer om metodik för regional miljöövervakning av gräsmarker

Resultat från gräsmarksövervakningen

I ett omfattande projekt under 2014-2015 har SLU sammanställt, bearbetat och analyserat data från den första programperioden 2009-2014. 

Resultat från regional miljöövervakning av småbiotoper, gräsmarker och myrar 2009–2014

Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220

 Deltagande länsstyrelser

Sverigekarta med deltagande län markerade

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.