Resultatpresentationer och nystart på Rosersbergs slott 31 aug -1 sep 2015

Det var många som ville ta del av resultaten från den regionala miljöövervakningen av småbiotoper, gräsmarker och myrar när länsstyrelserna i Örebro, Västmanlands och Dalarnas län tillsammans med SLU bjöd in till möte på Rosersbergs slott.
Flygbild över åkermark

Presentation av resultat och ny metodik

Vid mötet, som samlade ett 30-tal personer från länsstyrelser och centrala myndigheter, presenterade vi ett smakprov på resultat från den regionala miljöövervakningen av småbiotoper, gräsmarker och våtmarker. Miljöövervakningen har utförts av SLU mellan åren 2009 och 2014 på uppdrag från sammanlagt nio länsstyrelser. Under 2014 och 2015 har SLU, tillsammans med representanter för länsstyrelserna, arbetat med sammanställning och analyser av data i ett särskilt analysprojekt. I en förstudie har även forskare från Lunds universitet deltagit för att formulera hypoteser och åskådliggöra möjliga samband mellan fågelfauna från Svensk fågeltaxering och befintliga data för småbiotoper och åkermark.

Deltagarna i mötet fick också höra om hur inventeringsmetodiken utvecklats och anpassats inför nästa inventeringsvarv 2015-2020 . Förändringarna i metodiken behövs för att än mer kunna samla in data för att svara på de frågor som länsstyrelserna ställer om utvecklingen i landskapet. Från och med 2015 tillkommer tolv länsstyrelser till gräsmarksövervakningen och till småbiotopsövervakningen tillkommer tre. Även om metodiken förändras, är det viktigt att det går att jämföra med de inventeringar som redan genomförts i de län som varit med under den första perioden.

Fältexkursion till kraftledningsgata och landskapsruta med gräsmarker och småbiotoper

Personer ute i fält vid ledningsgata
Exkursion i kraftledningsgata. Foto. Helena Rygne.

På förmiddagen dag två, berättade Jan-Erik Bjermkvist och Eva Grusell om inventeringar och skötsel av Svenska kraftnäts ledningsgator. Svenska kraftnät planerar även en återkommande miljöövervakning i ett stickprov av ledningsgatorna i samarbete med den regionala miljöövervakningen.

Läs mer om Svenska kraftnäts arbete med biologisk mångfald.

Ett besök i ett ängs- och betesmarksobjekt och i angränsande gräsmarker samt småbiotoper stod också på programmet. Där gav bland annat Assar Lundin, SLU, en grundläggande genomgång i metodiken för gräsmarksövervakningen.

Personer ute i naturen
Inventering med Assar. Foto: Helena Rygne.

Fortsatt arbete

Följande slutprodukter från analysprojektet planeras under hösten: 

  • Analysrapport     
        - resultatpresentationer
        - analysmetodik, datats utseende m.m.
  • Webbpresentation av resultat och eventuellt en populär rapport
  • Metodikrapport för småbiotoper, gräsmarker och våtmarker 2015-2020
  • Förstudie om småbiotops-/fågeldata: rapport

Ta del av dokumentationen från mötet:

Program och deltagarförteckning

Program (Pdf) öppnas i nytt fönster

Deltagarförteckning (Excel) öppnas i nytt fönster

Allmänt analysprojektet

Allmänt analysprojekt (Pdf) öppnas i nytt fönster 

Reflektioner om resultatpresentationerna (Pdf) öppnas i nytt fönster

Våtmarker

Inledning myrar (Pdf) öppnas i nytt fönster 

Resultat för myrar (Pdf) öppnas i nytt fönster 

Regional uppföljning av våtmarker (Pdf) öppnas i nytt fönster

Gräsmarker 

Inledning gräsmarker (Pdf) öppnas i nytt fönster

Resultat för gräsmarker 2009-2014 (Pdf) öppnas i nytt fönster 

Metodik och design för gräsmarker (Pdf) öppnas i nytt fönster

Småbiotoper

Inledning småbiotoper (Pdf) öppnas i nytt fönster 

Resultat småbiotoper (Pdf) öppnas i nytt fönster

Småbiotoper och jordbruksfåglar (Pdf) öppnas i nytt fönster