Samverkansmöte i Örebro december 2018

Den 4-5 december var vi nära 40 personer som träffades  i Örebro för ett samverkansmöte om Remiil. Deltagarna från länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Metria, SLU och Lunds universitet fick under de två dagarna lägesrapporter från regional och nationell miljöövervakning av i första hand gräsmarker och småbiotoper.
regnbåge över stad

Vi diskuterade även användning av resultaten, samverkan mellan programmen och hur nationella marktäckedata kan bidra med information till miljöövervakningen. Se presentationer nedan.

4 december

 

REMIIL

Inledning och bagrund, Helena Rygne, Länsstyrelsen i Örebro län 

Remiils metodik och lägesrapport från årets inventeringar och projekt, Anders Glimskär, SLU 

Datalagring och datavärdskap, Assar Lundin och Merit Kindström, SLU

 

"VARFÖR HÅLLER VI PÅ?"

Plan för biologisk mångfald i odlingslandskapet – Lisa Karlsson, Jordbruksverket

 

NATIONELL MILJÖÖVERVAKNING

NILS – Henrik Hedenås, SLU

Kvalitetsuppföljningen av ängs-och betesmarksobjekt– Anders Glimskär, SLU. Se Anders presentation ovan.

Uppföljning av fjärilar och humlor i ängs- och betesmarksobjekt – Erik Cronvall, SLU

 

INDIKATORER OCH RAPPORTERING – HUR ANVÄNDS RESULTATEN?

Rapportering av bevarandestatus enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet – Per Toräng, SLU 

Småbiotopsindikator – Anders Glimskär, SLU. Se Anders presentation ovan.

Indikator för gräsmarkernas gröna infrastruktur – Alistair Auffret, SLU

Indikator för ängs- och betesmarker – Ullrika Sahlin, Lunds universitet

 

Onsdag 5 december

Nationella marktäckedata – möjligheter och begränsningar – Marianne Åkerholm och Josefin Klein 

Vegetationsmodelleringar för gräsmarker – Anders Glimskär. 
Se Anders presentation från 4 december  

Hur kan vi optimera övervakningen av gräsmarker och småbiotoper genom samverkan mellan nationella och regionala program? – Diskussion. 

Förberedelser för nästa programperiod 2021-2026

Småbiotoper – anteckningar från gruppdiskussion

– anteckningar från gruppdiskussion