Medverkan på miljöövervakningsdagarna i Tällberg

På miljöövervakningsdagarna i Tällberg i början av oktober medverkade vi med en presentation om ”Övervakning av gräsmarker med ett landskapsperspektiv”.
Landskapsbild från Tällberg

All den information som samlas ger stora möjligheter till att göra intressanta analyser för att följa upp miljömål och olika styrmedel. För att ytterligare förbättra de möjligheterna, har vi sedan 2011 arbetat med att avgränsa ännu fler gräsmarkstyper som borde vara med i övervakningen, till exempel kraftledningsgator, vägslänter och gårdsmiljöer. Vi har även identifierat gräsmarker i norra Sverige som är intressanta att följa, till exempel älvstrandängar..

Målsättningen med en utvidgad gräsmarksövervakning är att kunna följa gräsmarkerna med ett landskapsperspektiv som gör att vi kan få svar på ännu fler frågor. Exempel på ”rumsliga” frågor:

  • Vilka gräsmarkstyper försvinner och vilka hävdas i landskapet?
  • Hur isolerade eller fragmenterade är naturbetesmarkerna?
  • Vilka åkerkanter och diken är möjliga spridningsvägar? (läge, bredd, kvalitet)
  • När, hur och var utgör ledningsgator, vägslänter och hyggen alternativa livsmiljöer och spridningsvägar?

Två biler, den ena med kossor den andra med en person utomhus
Foto: Helena Rygne, Länsstyrelsen i Örebro län

 Power point presentation som hölls i Tällberg. Pdf öppnas i nytt fönster.

 Informationsblad som delades ut. Pdf öppnas i nytt fönster.   

Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220