Alternativ för fältprovytor i gräsmarker

Den 14 februari  hölls ett lyncmöte för att diskutera olika ambitionsnivåer för utlägg av fältprovytor inom gräsmarksövervakningen. 
Person som mäter och markerar på gräsmark

Syftet med mötet

Syftet med mötet var att ge möjlighet till diskussion och frågor om de olika alternativen. I mötet deltog representanter från länsstyrelserna i Västerbotten, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Södermanland, Örebro och Västra Götaland samt SLU. Länsstyrelsen Norrbotten lämnade synpunkter på telefon före mötet.

Olika ambitionsnivåer för gräsmarksövervakning

Grunden för gräsmarksövervakningen är flygbildstolkning à 20 000 kr/län. Därefter kan man välja att lägga till inventering i fältprovytor för 60 000 kr eller 30 000 kr/år. De länsstyrelser som deltar i gräsmarksövervakningen i dag har betalat för fältprovytor motsvarande ca 60 000 kr/år och län.

Frågor och kommentarer från mötet

  • Vilka arealer har olika gräsmarkstyper? 
  • Hur ser fördelningen av provytor i olika gräsmarkstyper ut för det som inventerats 2009-2013?
  • Extensivt skötta marker som restytor vid gårdar, ruderatmark, öppna åkerholmar, äldre täkter, skidbackar, ödetomter är mycket intressant!
  • Anlagd mark som t.ex. gräsmattor ska inte fältinventeras.
  • Obrukad och betad åkermark kan vara intressant, speciellt för norrlandslänen.
  • Men ska man utelämna något så kanske det är obrukad och betad åkermark?
  • Hur ser resultatet från fältprovytorna ut i obrukad och betad åkermark jämfört med andra gräsmarkstyper?
  • Är det viktigt att stratifiera provytorna?
  • För vissa frågeställningar borde det fungera att klumpa ihop alla gräsmarker men för andra behövs en uppdelning.

Slutsatser

Slutsatserna från mötet är att det är möjligt att genomföra en meningsfull övervakning via provytor även med en insats på 30 000 kr/år. Vi behöver fortsätta diskussionen om vad som ska ingå i de olika alternativen under 2014. Vi kommer få mer vägledning när vi analyserat resultat från 2009-2013 mer i detalj samt när vi får besked från Jordbruksverket hur deras fortsatta övervakning av ängs- och betesmarker kommer att utformas.

 Presentationen från mötet (Pdf) öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220