Remiils inventerare på kurs i Bråbygden

I den vackraste tiden i slutet av maj for Remiils inventerargäng 2019 på kurs till Bråbygden och Öland för att lära sig mer om klassning av naturtyper, kartering av småbiotoper mm. Denna fältkurs hålls varje år för att inventerarna ska vara uppdaterade på metodiken och samstämda i sina bedömningar.

​Jag hade förmånen att få delta på fältkursen under ett par dagar i fantastiska Bråbygden i Kalmar län. Här finns miltals med nyhängnade trägärdesgårdar som ramar in betesmarker och ängar. I det unika kulturlandskapet finns bland annat sällsynta arter, mängder med stenrösen och hamlade träd. Området fungerar mer eller mindre som en skolbok för att fördjupa sig i olika naturtyper och småbiotoper.

Väl förberedda efter fältkursen sprider snart inventerarna ut sig över Sverige och startar de skarpa inventeringarna av gräsmarker i mitten av juni. Småbiotoperna får vänta på att bli karterade till slutet av augusti.

Här kommer några bilder från mitt besök bland inventerarna 21-22 maj 2019.

Hälsningar

Helena Rygne


2019 års inventerare i Remiil på kurs i vackra Bråbygden. Från vänster: Albert Tunér, Emma Hultén, Jennie Jonsson, Benny Willman, Anders Björkén, Anders Glimskär (kursledare) och Karolina Karlsson. (Kursledare Assar Lundin saknas på bilden.)


Bestämning av gräsmarkshabitat enligt EU:s art- och habitatdirektiv med hjälp av "nyckel" i Instruktion för Habitatinventering i NILS och MOTH.


Artrepetition – blad av väddar och klintar.


Landskapsvårdarna.


Anders Glimskär visar läget för åkerkanten. De småbiotoper som ska registreras ska ligga max 5 meter från åkerkanten.


Repetition av hur blommande/bärande träd och buskar vid åkerkanter ska registreras.

I Bråbygden finns allt, till och med ett småvatten inom 5 meter från åkerkanten.


Sotlav under luppen.

Grinden mot utmarken.