Publikationer

Här kan du läsa och ladda ner publikationer framtagna inom den regionala miljöövervakningen av småbiotoper, gräsmarker och våtmarker i landskapsrutor, eller med nära koppling till programmet.

Resultat

Resultat för småbiotoper, gräsmarker och myrar i regional miljöövervakning 2009-2014 (Pdf) öppnas i nytt fönster 
Glimskär, A., Arlt, D., Grandin, U., Kindström, M., Kindström, S., Wikberg, S. SLU

Rapporter och PM

Årsrapporter 

Årsrapport för Regional miljöövervakning i landskapsrutor 2020
Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A., Björkén, A., Hiron, M. SLU

Årsrapport för Regional miljöövervakning i landskapsrutor 2019
Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A., Björkén, A. SLU

Årsrapport för Regional miljöövervakning i landskapsrutor 2018
Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A., Björkén, A. SLU

Årsrapport för Regional miljöövervakning i landskapsrutor 2017
Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A., Björkén, A. SLU 

Årsrapport för Regional miljöövervakning i landskapsrutor 2016
Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. SLU 

Årsrapport för regional miljöövervakning av gräsmarker, småbiotoper och våtmarker 2015
Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. SLU 

Årsrapport för Regional miljöövervakning via NILS, år 2013,
Glimskär, A., Andersson, P., Pettersson, A., Kindström, M. SLU 

Årsrapport för Regional miljöövervakning via NILS, år 2012.
Glimskär, A.

Årsrapport för Regional övervakning via NILS-programmet, år 2011. Glimskär, A. 

Årsrapport för Regional miljöövervakning via NILS-programmet, år 2010. Glimskär, A.

Årsrapport för Regional miljöövervakning via NILS-programmet, år 2009. Glimskär, A och Svensson, J.

 

Rapporter och PM från utvecklingsprojekt inom Remiil

Indikatorer för småbiotoper i odlingslandskapet Arlt, D., Josefsson, J., Kindström, M., Glimskär, A. 2019. SLU

Utvärdering av delprogram om vegetation och ingrepp i våtmarker 2018 Glimskär, A., Kindström, M. SLU 

Förstudie om utökad flygbildstolkning av gräsmarker i Remiil. Glimskär, A. 2018. SLU

Metodik för regional miljöövervakning av gräsmarker och våtmarker 2015-2020. Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. SLU 

Indikator för gräsmarkernas gröna infrastruktur Glimskär, A., Auffret, A., Bergman, K-O., Rygne, H., Jansson, N. 2018. SLU

Utvärdering av ny metodik för flygbildstolkning av våtmarker 2015. Kindström, M., Glimskär, A. 2016. SLU 

Jordbruksfåglar och småbiotoper – en pilotstudie. Lindström, Å., Caplat, P., Wittwer, T., Smith, H.G. 2015. Lunds universitet

 Uppföljning av vegetation och direkta ingrepp i myrar - utvärdering av regional miljöövervakning 2009-2013 samt förslag till indikatorer. Glimskär, A., Kindström, M., Rygne, H. 2015. Länsstyrelsen i Örebro län

Miljöövervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur - ett utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning. Glimskär, A., Gunnarsson, U., Kindström, M., Rygne, H. 2014. Länsstyrelsen i Örebro län

Utveckling av inventeringsmetodik för övervakning av gräsmarker i norra Sverige – rapport 2012. Åkerholm, M och Glimskär, A. 2013. SLU

Utveckling av flygbildsmetodik och indikator för åkermarkens arrondering. Glimskär, A., Lindblad, A., Pettersson, A., Kindström, M., Sandring, S. 2013. SLU

Övervakning av strandexploatering längs med sötvattensstränder, metodutveckling 2010. Kindström, M., Björklind Möllegård, J. & Tullback Rosenström, K. 2011. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2011:14.

Metodutveckling för regional miljöövervakning och miljömålsuppföljning via NILS. Rygne, H (red.). 2009. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ. nr. 2009:25.

Hur kan NILS användas inom regional miljöövervakning och miljömålsuppföljning? - Rapportering av ett utvecklingsprojekt inom den regionala miljöövervakningen 2007. Rygne, H. (red.). 2008. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ. nr. 2008:24.

PM: Datahantering för LillNILS småbiotoper. Andersson, P., Glimskär, A. och Pettersson, A. 2012.  

PM: Gräsmarkernas gröna infrastruktur i jordbrukslandskapet. Glimskär, A., Kindström, M. och Skånes, H. 2012 

PM: Analys- och indikatorutveckling för småbiotoper i LillNILS
Bilaga Glimskär, A. 2011.

PM: Metodik för övervakning av myrexploatering i LillNILS. Glimskär, A. och Sandring, S. 2011.

PM: Utredning om regional övervakning av jordbruksmark via NILS i Norrland. Glimskär, A. 2011.

 

Rapporter med koppling till Remiil

Uppföljning av gräsmarks- och hällmarksnaturtyper 2019
Björkén, A., Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. SLU

Slutrapport Kvalitetssäkring av gräsmarker inom NMD
SLU och Metria

Uppföljning av mindre vattendrag (naturtyp 3260) – pilotförsök 2017. Björkén, A., Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. SLU

Inventering och utveckling för uppföljning av gräsmarks- och hällmarksnaturtyper 2017. Björkén, A., Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A., Nilsson, B., Jonsson, O. SLU 

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker – revidering och utvärdering 2016. Christensen, P., Cronvall, E., Glimskär, A., Lundin, A., Sjödin, M. SLU 

Kvalitetsförändringar i ängs och betesmarker med och utan miljöersättning. Berg, Å., Cronvall, E., Eriksson, Åsa., Żmihorski´, M. SLU

Årsrapport för miljöövervakning av naturvärden i kraftledningsgator 2017. Björkén, A., Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. SLU

Årsrapport för inventering av provytor i kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker 2017. Björkén, A., Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. SLU 

Årsrapport för miljöövervakning av naturvärden i kraftledningsgator 2016. Kindström, M., Lundin, A. & Glimskär, A. 2017.  SLU, Inst. för ekologi, Uppsala

Uppföljning av mindre vattendrag (naturtyp 3260) Metodförslag och fälttest 2015–2016. Lundin, A., Kindström, M., Glimskär, A. och von Wachenfeldt, E. 2017. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:12

Inventering och utveckling för hällmarks-naturtyper, alvar och svämängar 2016. Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A., Nilsson, B. 2016. SLU  

Metodtester för inventering av hällmarkstorräng, fukthedar och svämängar på biogeografisk nivå. Glimskär, A., Holm, M., Kindström, M., Lundin, A. 2016. SLU 

Metodik för inventering av fukthedar och hällmarksnaturtyper på biogeografisk nivå. Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A., Jacobson A. 2015

Metodtester för miljöövervakning av naturvärden i kraftledningsgator 2015 Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A.

Metod och design för miljöövervakning av naturvärden i kraftledningsgator. Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. 2015

Utformning av miljöövervakningsprogram för biologisk mångfald och skadegörare i och vid åkermark. Taylor, A., Glimskär, A., Viketoft, M., Friberg, H., Andersson, B., Jonsson, M., Bommarco, R., Andersson, L., Hedström Ringvall, A. 2014 

Metodik och design för miljöövervakning av vägkanternas naturvärden. Glimskär, A., Kindström, M., Lundin, A. 2015

Förstudie - Utvärdering av miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer. Jordbruksverket

Övervakningssystem för odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Jordbruksverket. Rapport 2012:25.

Kartering och uppföljning av exploatering i strandzon vid sjöar och vattendrag - rapport från en förstudie. Engdahl, A. 2012. Metria

Uppföljning av exploatering i kustzonen - rekommenderade geodata och analysmetoder. Engdal, A och Törnqvist, O. 2012. Metria. Länsstyrelsens i Norrbotten. Rapport 1/2012

 Mer träd på myrarna : igenväxning de senaste 20 åren. Gunnarsson, U., Kempe, G. och Kellner O. Länsstyrelsen Dalarna. Rapport 2010:04

Fältinstruktioner

Fältinstruktion för provytor i gräsmarker och myrar år 2014. Glimskär, A.  

Fältinstruktion för småbiotoper vid åkermark, NILS år 2013. Andersson P & Glimskär A (red.)

Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2012. Gallegos Torell, Å. & Sjödin, M. (red.)

Fältinstruktion för småbiotoper vid åkermark, NILS år 2011. Andersson P & Glimskär A (red.)

Fältinstruktion för småbiotoper vid åkermark, NILS år 2010. Cronvall E & Glimskär A (red.)

Övrig information

Informationsblad om LillNILS 2013

Lägesrapport LillNILS 2012-02-16 

Lägesrapport för Lill-NILS, september 2009 

  

Kontakta oss

Helena Rygne
Länsstyrelsen i Örebro län
Tfn: 010-224 87 64
 
Anders Glimskär
Sveriges lantbruksuniversitet
Tfn: 018 - 672 220